Dana për shtypjen e lidhëseve të kabllove 170mm 23059